Fira RSC online

Empreses socialment responsables

Del 19 al 22 Octubre 2016

Empreses participants

Mostra de bones pràctiques de Pimes "responsables" que han incorporat l'RS en el seu dia a dia i que aquest dia volen compartir-ho amb tu, per a que puguis comprovar que l'RS no és qüestió de diners sinó d'una altra manera de gestionar la teva empresa implicant i generant expectatives positives que fan que l'activitat empresarial no sigui una mera producció de béns i serveis, sinó que va més enllà i aporta valor a la societat al mateix temps que millora els resultats empresarials.

Llistat d'empreses de l'edició anterior

Recursos per a l’empresa que vol incorporar o millorar la seva RS:

Podràs trobar diferents eines, ajuts per fer-te costat al iniciar o millorar el camí cap a l'RS que t'ofereixen tant l'Administració com entitats especialitzades.

Llistat de recursos de l'edició anterior


Empreses participants en la 7ª Setmana
INGENIERIA SOCIAL, SAL
Consultoria RSE, Formació i Auditoria
www.ingenieriasocial .es
Elena López
639782461
El 100% de la plantilla i producció del servei és realitza amb treballadores locals, donant suport al desenvolupament econòmic local Gestió amb criteris de Responsabilitat Social: Som una empresa d'economia cooperativa, pel que més d'un 75% de la plantilla és sòcia-treballadora de l'empresa. Anualment organitzem la Setmana de la Responsabilitat Social amb l'objectiu de visibilitzar les pimes catalanes responsables Política sostenible: reduir, reciclar i reutilitzar Apliquem el nostre manual de bones pràctiques mediambientals a l'oficina en la gestió de residus, el reciclatge i promoció de la reutilització de materials als esdeveniments que organitzem. Disposem de l'etiqueta Responsable, per informar als nostres grups d'interes i com exercici de transparència vers ells.
Apunts
Serveis digitals i missatgeria
www.cetapunts.org
Manoli Santiago
93 454 0075
Apunts és una empresa d’economia social que ofereix serveis de disseny i missatgeria com: reprografia, gran format, digitalització, web to print i transport urgent. Treballen més de 50 professionals que conviuen amb un trastorn de salut mental on reben una formació constant. Fomentem la inserció laboral i acompanyem al professional i a l’empresa en el procés de salt de l’empresa protegida a l’ordinària. Fabriquem productes sota la màxima qualitat i dissenyem de forma específica qualsevol tipus de servei que pugui necessitar el client mitjançant una cadena de valor que es complementa amb el treball en xarxa.
Fundació Apip-Acam
Gestió de serveis socials
www.apip.org
Montserrat Font
933171614
Àrea econòmica • Som una entitat que treballem per a les persones i la millora de la seva situació. • Empreses proveïdores son també empreses amigues que donen suport a la nostra tasca social, pel que en la mesura del possible són empreses del territori. • Anualment donem suport a més de 5.000 persones en el seu procés d'inserció sociolaboral és la finalitat de l'entitat. Àrea social • Anualment es celebra l'assemblea de socis on participen activament la plantilla, empreses proveïdores, etc. • Els horaris per a la jornada laboral s'estableixen en funció de les necessitats dels projectes socials que desenvolupem. Àrea mediambiental • Tenim una política d'us racional de l'energia i subministres. Utilitzem paper reciclat i el reutilitzem.
REDYSER TRANSPORTE
Transporte de mercancias por carretera y mensajeria
www.redyser.com
Lucio Fernandez Lopez
902200060
Hemos puesto en marcha la primera red de Ecofranquicias de Transporte Urgente de España. Mi EcoRed, una apuesta por el transporte sostenible a traves transporte y distribución urbana de mercaderías con vehículos sostenibles (bicicletas de carga, coches y motos eléctricas). Murcia ha sido la ciudad elegida para lanzar este proyecto ambicioso. El objetivo es abrir 10 ecofranquicias en el territorio nacional en el próximo año. Esto nos permitirá ahorrar un total de 300 Toneladas de CO2 al año. En Redyserqueremos ofrecer soluciones eficaces para el transporte de mercancías en la última fase de la cadena (distribución de ultima milla) en zonas urbanas con limitaciones de acceso o restricciones horarias. Nuestros vehículos: bicicletas de carga con asistencia eléctrica al pedaleo, un medio sostenible que ofrece la posibilidad de transportar hasta 180 Kg. de mercancía, llegando a lugares donde el acceso del transporte motorizado está restringido. Miecored tiene espíritu ecológico, con visión compartida de mejores ciudades para vivir, sin ruidos y con mejores calidades de aire. Nuestro objetivo es aportar en grandes ciudades españolas un servicio limpio, factible y económico de entrega diaria de paquetería en su centro histórico y resto de barriadas, evitando atascos, ruidos y situaciones molestas para los viandantes. Con esta propuesta de trabajo podemos garantizar un menor número de vehículos de reparto en nuestras calles, menos ruidos, menos emisiones de CO2 a nuestra atmosfera y un servicio a domicilio económico para todos los ciudadanos y comercios de nuestra ciudad.
TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA
Transports de viatgers
www.tmb.cat
Raül Casas Velo
932987218
A Transports Metropolitans de Barcelona entenem que la Responsabilitat Social forma part de la missió de la nostre organització i el seu desenvolupament, per la contribució a la mobilitat sostenible, la qualitat de l’oferta, el tracte a la ciutadania, l’excel•lència dels seus treballadors/es i el compromís amb el desenvolupament responsable de la societat. Desenvolupem 5 programes basics : Pla director de Cooperació i Solidaritat, Pla director d’Accessibilitat Universal, Pla director de Sostenibilitat Ambiental, TMB Cultura i TMB Educa, a banda de múltiples actuacions en l’àmbit de l’Àrea Metropolitana
Barcelona Serveis Municipals S.A.
Mobilitat i gestió d’instal·lacions ciutadanes
www.bsmsa.cat
Gema Dasca
934092020
B:SM contribueix al desenvolupament de Barcelona i la millora de la qualitat de vida de ciutadans i visitants, gestionant serveis encarregats per l’Ajuntament de Barcelona, amb eficiència, proactivitat, aportant valor i optimitzant la rendibilitat social i econòmica. Per això, desenvolupa la RSC com a compromís d’empresa incloent els àmbits del medi ambient, l’acció social, la salut i treball, la participació interna, igualtat i benestar, el consum i contractació responsable. Enguany es publicarà la 2a Memòria de Sostenibilitat certificada C+ segons GRI on es fa un recull dels avenços i reptes en aquesta matèria.
Barcelona Serveis Municipals S.A Divisió Parc Zoològic de Barcelona
Zoo de Barcelona
www.bsmsa.cat
Gema Dasca
934092020
El Zoo de Barcelona ajuda a la conservació de la fauna salvatge i la biodiversitat del món i complementa la seva feina amb altres zoos, institucions, operadors i centres universitaris i científics. Per tal de dur-ho a terme, executa una acció decidida en el camp de l’educació i la sensibilització en el respecte a les espècies, els hàbitats i els ecosistemes en general. En aquest context, i a partir de l’impuls de l’activitat del Zoo i del pla municipal, s’ha creat la Fundació Barcelona Zoo que té com a finalitat fonamentals la promoció, el desenvolupament i l’impuls de programes de recerca, conservació, educació i sensibilització, per tal d’esdevenir un instrument orientat a la preservació de la biodiversitat, a la generació de coneixement i a la conscienciació sobre la protecció i preservació de la natura.
Parc d’Atraccions Tibidabo
Parc d’Atraccions
www.bsmsa.cat
Gema Dasca
934092020
El Parc d’Atraccions Tibidabo s’esforça a desenvolupar projectes, a tenir en compte iniciatives socials, a recolzar i dur a terme actes, així com a donar suport a col·lectius menys afavorits i respectar l’entorn amb el qual conviu. Així, el parc configura una funció social basada en 4 eixos principals: en les tarifes, els actes, les activitats especials i el medi ambient. Els actes són un dels eixos socials més notoris del parc com exemple; les jornades d’Estiu sense barreres i Cançó de pau, la participació amb la Gran Festa de l’Associació d’Ajuda als Afectats de Cardiopaties Infantils de Catalunya, la diada solidaria Un dia de nassos, així com les festes d’ UNICEF, la Associació de Catalana de Famílies Nombroses i Un cop de ma.
Hospital Plató
Sanitària
www.hospitalplato.co m
Anna Jover Moreno
933069900 – ext. 316
En el primer Pla Estratègic, al 2002, es van definir els valors, la missió, la visió i els objectius essencials, i es va apostar pel model EFQM com a model de qualitat i per un model de gestió cap a les persones: la Gestió Social, que té per objectiu implicar, motivar i fer partícips als/a les professionals. Al 2005 es va crear la Comissió de Responsabilitat Social i Gestió Ètica amb la finalitat de promoure i aplicar el Codi Ètic i els valors. La Comissió gestiona els conflictes entre professionals, aborda el tema del Tracte en el si de l’organització (vídeos penjats a www.hospitalplato.com, evidencien la importància d’un tracte adequat entre professional-pacient i professional-professional). Des de 2002 es treballa en el desenvolupament de les polítiques dirigides als/a les professionals a través del Pla de Millores Socials; i a la societat a través del voluntariat tant a Barcelona com a Senegal. Un projecte destacat a Barcelona és la Jornada de Salut al Carrer, en la que professionals de Plató surten al carrer per fer prevenció i promoció de la salut entre la gent del barri. El Projecte Ajuda a Senegal va néixer al 2010 amb la finalitat de millorar les condicions de salut i reinserció de la població.
UNIVERSITAT POLITÈNICA DE CATALUNYA
Educació Superior
www.upc.edu/rsu
Gabriel Bugeda
934011884 / 93401188
La missió de la UPC com a organització pública de coneixement és potenciar una visió crítica sobre els models de desenvolupament que han dut a la crisi actual i proposar models de coherència ètica i responsabilitat social. La UPC ha aprovat institucionalment el Pla UPC Sostenible 2015 que es proposa en la pràctica acomplir el compromís de la UPC en la seva Declaració de Sostenibilitat. L'Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat - IS.UPC coordina i dinamitza el Pla UPC Sostenible 2015, mitjançant: 1. La promoció i la coordinació de la recerca, el desenvolupament i la innovació inter- i trans-disciplinars en Sostenibilitat i Medi Ambient. 2. La promoció i la coordinació de l'aplicació de la Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat en la pròpia UPC (Campus com a laboratoris). 3. El disseny, la implantació i/o la coordinació d'estudis de doctorat, de titulacions de màster i d'estudis de formació permanent en Sostenibilitat i Medi Ambient. 4. La recerca aplicada i la promoció quant a la incorporació de competències associades a la Sostenibilitat i el Compromís Social en els estudis i titulacions de la UPC, conjuntament amb l'Institut de Ciències de l'Educació. 5. L'assessorament en els processos de gestió i/o control de qualitat de la Universitat. 6. La dinamització de la Comissió de Sostenibilitat de la UPC. 7. La coordinació externa, participant en grups de treball i xarxes. Una part d'aquestes tasques es concreten en les següents activitats: Seminaris de recerca IS.UPC, Convocatòria "Llavors de Sostenibilitat", Informe SIRENA.UPC - energia, aigua, residus,..., Butlletí del Pla UPC Sostenible 2015, Concurs d'Idees Ambientals i Sostenibles, Mapa de recerca UPC.Sostenible
Formació i Treball, Fundació Privada
Formació i inserció laboral de persones en situació o risc d'exclusió social
www.formacioitreball .org
Alexandra González
93 303 41 00
El nostre repte, després de 20 anys, es continuar creant oportunitats per vèncer l’exclusió social. La Fundació basa la seva gestió en la formació i la inserció laboral, fonaments que queden complimentats amb l’acció productiva i comercial que es desenvolupa als tallers i botigues, i els serveis prestats a l’administració pública i a entitats privades que conformen l’activitat econòmica que ens permet assolir els nostres objectius. Així mateix impulsem l’aplicació i la integració d’accions de RSE implícites en la gestió ètica i interna de les empreses des del punt de vista social i mediambiental. Ens hem especialitzat en la recollida, transport i recuperació de residus com és el tèxtil i els voluminosos. La gestió dels residus municipals ha estat la base de creixement per a la prestació d’altres serveis com són neteja, gestió de punts verds, manteniment i construcció, bugaderia i transport en general. Serveis que s’ofereixen sota l’objectiu de continuar creant llocs de treball per a les persones més vulnerables i assegurant la professionalitat que es mereixen els nostres clients, de manera eficient i protegint sempre el medi ambient. Actualment també impulsem el projecte D’INS, escola – restaurant,que des del seu inici s'ha treballat conjuntament amb l'empresa privada, tant a nivell de disseny com en la implementació. Des del seu naixement s'ha comptat amb el suport d'ÁREAS, qui a més d'assessorar en definició i estructura dels mòduls formatius, i en la seva capacitat"ocupadora", ha enriquit el projecte convidant a alguns dels seus proveïdors més importants a participar-hi. Així, avui comptem, entre d'altres amb: EUROPASTRY, LAVAZZA, CAFÈ D'AUTORE, UNILEVER i HOSTELGROUP.
Almecija Advocats
Advocats
Ana Almécija
933019563
Hem implantat criteris que permetin la conciliació personal i laboral de la plantilla. Treballem amb criteris de transparència i ética, realitzem una gestió econòmica sostenible i no fraudulenta (totalment transparent). Hem implantat diverses mesures per minimitzar els residus i reciclar. Donem suport a 3 projectes socials amb el barri on estem ubicats.
DALLANT SA
Aromes i ingredients per a l’alimentació
www.dallant.com
Joan Manel Torres / Xavier Riera
936859880
Entenem el desenvolupament sostenible comla clau per garantir el creixement de la nostra organització i el futur de l'entorn en què té lloc la nostra activitat. La nostra política de responsabilitat social actua en quatre àrees fonamentals: LES PERSONES Atenció personalitzada, diversitat i integració, òptimes condicions laborals, seguretat i salut en el treball i conciliació de la vida laboral i personal. Dues dades ho il·lustren: jornada intensiva pel 98% dels treballadors i contracte indefinit pel 97 %. Aquesta filosofia ha estat reconeguda amb el 1r Premi Valors d’Empresa(Juny 2012) i el premi Catalunya Empresa Flexible(Març 2013) concedits per PIMEC i el Govern català, respectivament. El MEDI AMBIENT Som una empresa d'àmbit industrial que parteix de matèries primeres naturals, per tant, de recursos finits que cal administrar eficientment. Els nostres objectius: reducció de l'impacte ambiental amb una menor despesa d'energia, reducció del consum d'aigua, reutilització i reciclatge. LA INNOVACIÓ El progrés continu només s’assoleix quan la R+D+i és transversal a tota l’empresa i esdevé estratègica. L’equilibrada combinació de rigor, know-how, enginy i creativitat és l’eina per desenvolupar nous conceptes, productes, aplicacions i mètodes de treball. L’ACCIÓ SOCIAL Els resultats econòmics per si sols no comporten la satisfacció de tots els grups d’interès, de manera queel nostre plantejament recull, ja des dels nostres inicis, un fortcomponent social. El nostre compromís social s’inicia abans del naixement del concepte de responsabilitat social. És un cas on la pràctica construeix la teoria.
MAHECO, S.A.
PROMOTORA- CONSTRUCTORA
www.maheco.es
Ester Martínez Urbán
935942044
Dins de la nostra gestió integrada de l’RSE (certificats amb l’SGE 21), volem destacar y compartir el nostre compromís i les nostres pràctiques medi ambientals. Des de 2010 hem implementat Sistema de Gestió Ambiental, ISO14001, sistematitzant, de manera senzilla, els aspectes ambientals que generen les nostres activitats, així com la promoció de la protecció del medi ambient i la prevenció de la contaminació. A més a més, des de l’any passat estem certificats en l’EMAS. A Maheco, promovem la construcció sostenible d’edificis eficients energèticament. Un clar exemple es la promoció de vivendes a Sabadell, que comptarà amb la classificació energètica A, introduint conceptes de geotèrmia. Així mateix, comptem amb la participació activa dels nostres treballadors en matèria de medi ambient, a través d’enquestes i aportacions de idees de millora. Així mateix, disposem d’un pla de formació i sensibilització per als nostres treballadors envers el consum responsable d’energia, aigua i matèries primes, i conducció eficient. En paral·lel, també realitzem accions de divulgació de bones pràctiques medi ambientals entre els nostres clients de reformes, compradors i inquilins de les vivendes per fomentar la reducció de consums i una utilització eficient de les vivendes. Per altra banda, també estem compromesos en mantenir un bon clima laboral a l’empresa, fomentar la conciliació laboral (horaris flexibles, reduccions de jornada, teletreball, etc.), newsletters, i la nostra col·laboració en diferents accions solidaries, esdeveniments amb la comunitat i patrocinis.
NH HOTELES
Hotels
http://corporate.nh- hotels.com/es/inicio
Tomàs Lahoz
935051700
L’estratègia d’Acció Social de NH Hoteles busca contribuir al desenvolupament local amb un compromís i col·laboració basats en el seu propi negoci. En aquest sentit, NH Hoteles aposta per la creació d’aliances responsables i el treball en xarxa per generar valors a partir dels serveis hotelers. Existeixen tres línies d’actuació definides al Pla d’Acció Social de NH Hoteles emmarcats sota el lema Up! for the People: Up for Opportunities, Up! For Hospitality y Up! For Volunteering. * Up for Opportunities, programa internacional de formació, pràctiques laborals i treball als hotels de la cadena per a persones en risc d’exclusió. * Up! For Hospitality, ofereix alternatives des del seu negoci a ONGs i Fundacions, dissenyant iniciatives sostenibles que permeten col·laborar amb la societat a través dels seus productes i serveis. * Up! For Volunteering, compromís dels treballadors amb projectes de voluntariat corporatiu: Voluntariat Generalista, Voluntariat Coaching i Voluntariat pel Desenvolupament.
SALTA, EMPRESA D'INSERCIÓ
Confecció tèxtil i Càtering
www.saltacatering.co m
Raquel Rueda
933513865
Salta, Empresa d'inserció, és va crear per iniciativa de la Fundació Ared. Salta ofereix serveis a empreses i particulars amb l'objectiu d'aconseguir la reinserció laboral de les persones que han estat formades en els cursos de la Fundació Ared. Es treballa mitjançant processos d'acompanyament social en els quals s'estudia cada cas: les necessitats i progrés de cada persona. També som mediadors de programes com Incorpora, Reincorpora i el programa Pro-Infància a través dels quals ens concentrem en donar suport a les famílies dels nostres treballadors/es i usuaris/es. D'altra banda, el curs d’ajudant de cuina que imparteix Ared dóna servei al nostre menjador social, del qual es beneficien tots els treballadors de Salta i els usuaris i equip professional de la fundació. És un bon exemple de com aprofitar els teus actius per crear un valor afegit.
FUNDACIÓN CALALA – FONDO DE MUJERES
Programa de Formació i Mentoria per a Dones Emprenedores
www.calala.org
María Palomares Arenas
933011793
El Mercat Solidari de Roba i Complements Fashion for Feminism és un dels esdeveniments anuals de Calala-Fons de Dones per a recaptar fons per a grups i xarxes de dones de l’Estat espanyol, Llatinoamèrica i el Carib. L’ edició de 2014 es va realitzar el dissabte 26 d’ abril a Ca la Dona. Aquesta és una activitat que vol generar un punt de trobada d’ empreses i profesionals de la moda i els complements amb públic de totes les edats, que pugui renovar el seu fons d’armari a preus econòmics, tot contribuïnt al funcionament de les organitzacions de dones a les què recolzem des de Calala. Enguany vam rebre una donació exclusiva de roba d’Armand Basi valorada en 2.617 EUR. També vam comptar amb la participació de dissenyadores i projectes com Staphylococos Roba Artesana, Carlota and Tatiana, Flip Flop, Ring Ring i l’Associació Dones Artesanes 8 de març. Vam gaudir d’una zona de perruqueria i estilisme amb diferents propostes; una perruquera de La Pelu va tallar el cabell a preus econòmics. A més, vam tenir snacks i refrescs donats per una empresa de vending (Selecta). Tot el que es va recaptar gràcies a les donacions de les empreses col·laboradores es destinarà a la nostra convocatòria de donacions.
JMT Ambiplan
Lloguer de mobiliari i moqueta ecològica
www.jmt.es
Jose León
902193545
El Futuro es “Verde” En JMT estamos convencidos de que el alquiler es una respuesta directa a los problemas de reciclaje y de gestión de recursos Comprometidos en proveer soluciones que favorezcan un desarrollo sostenible de nuestra industria. Basado en el concepto “Cradle to Cradle” (De la Cuna a la Cuna) seleccionamos mobiliario cuyas partes puedan ser cambiadas y/o sustituidas. Oficinas en toda Europa nos permite minimizar nuestras emisiones de CO2 al reducir las distancias de transporte. Seleccionamos, separamos y reciclamos todos nuestros desechos. Nuestro sistema informático nos permite comunicarnos con nuestros clientes con documentos electrónicos ahorrando papel. Todo ello y más nos lleva hacia un futuro mas “Verde”; la ecoefectividad es nuestra meta.
CAN CET
www.cancet.org
Eliana Musicant
934685430
Econòmic: Marc estratègic d’RSE en tres eixos: CanCet Sostenible, Socialment Responsable i Solidari. Estem certificats amb la Norma SGE21. Realitzem anualment l’informe de progrés del Pacte Mundial (United Nations Global Compact). Balanç del Bé Comú: Anem més enllà de la RSE amb l’informe i el balanç del Bé Comú. Social: Tenim un Pla d'Igualtat i diversitat, implementat des de l’any 2011. Participem en la Xarxa Die (empresas amb el distintiu d“Igualdad en la Empresa”).Comptem amb el Distintiu d’excel·lència d’ “Igualdad en la Empresa”, atorgat pel Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, nomes atorgat a 89 empreses de tot l’estat espanyol . Mitjançant la creació del codi etic i del Comitè Ètic i d’Igualtat promovem la millora de la qualitat de la vida les persones. Potenciem la comunicació amb el Dossier benvinguda per a noves incorporacions a plantilla amb aspectes sobre la implantació de la RSE a Can Cet. Formem part de la Xarxa Nust, com empresa innovadora en mesura de Temps i Conciliació. Estem adherits al Pacte del temps de l’ajuntament de Barcelona. Tenim el distintiu amb l’Etiqueta Responsable des de l’ any2011. Participem en la xerrada sobre la Responsabilitat Social, organitzada per Agenda 21 Escolar. Conveni de Col·laboració amb Tarpuna i amb l’empresa d’eficiència energètica Justa Energia. Participem en la Fira Solidaria de Nadal i en la Fira d’economia solidaria de Catalunya. Ambiental: Can Cet ha invertit en la compra de 2 vehicles elèctrics i 2 vehicles híbrids. Fem servir aigües freàtiques pel servei que realitzem a Parcs i Jardins de la ciutat de Barcelona. Controlem i fem seguiment de les emissions de CO2.
GRUP PAPELMATIC
Productes i serveis per a la higiene, el benestar i el confort de les persones als entorns professionals.
www.gruppapelmatic.c om
Monica Fornt Baldrich
934751470

Inclusió de la Responsabilitat Social com una línia estratègica del Pla estratègic posant en valor els valors familiars i empresarials formant part del model de negoci del Grup Papelmatic des del convenciment que un entorn de treball saludable millora el benestar de les persones en el seu lloc de treball i per tant millora les organitzacions. Des del 2008 fruit del primer Pla estratègic el Grup Papelmatic ha anat incorporant productes i serveis amb aquesta finalitat. Bon Govern: hem aprovat La nova Política RSE i estem redactant el Codi Ètic amb els nostres compromisos i pautes de comportament que esperem dels nostres Grups d’interès.

Àmbit econòmic: disposem un Marc de presa de decisions des del 2008 on es defineixen els diferents òrgans de govern i des del 2014 un Protocol Familiar on queden definides la relació entre els membres de la família i l’empresa, la transmissió de valors a les futures generacions i les condicions per la seva incorporació al projecte empresarial. Disposem un QCI amb tot tipus d’indicadors i una política retributiva a través de remuneració variable. Disposem d’un departament d’atenció al client, treballem per la seva fidelització i gestionem els nostres processos dins ISO 9001. Fomentem les relacions estables i duradores amb els nostres proveïdors.

Àmbit social: promovem la igualtat d’oportunitats i la conciliació de la vida laboral i familiar, així com el foment del treball en equip i el desenvolupament de tots els professionals de la companyia. Col·laborem amb activitats socials i esportives en col·laboració amb els nostres clients: Campanya Gran Recapte Aliments, Trailwalker d’Intermon Oxfam amb l’equip de Blanquerna i Projecte de Recollida de Roba Usada destinat a diferents entitats socials de Barcelona i Cornellà, Projecte de donació de mobiliari usat provinent de clients de EFEBÉ destinat a la Fundació Formació i Treball.

Àmbit ambiental: A partir d’un estudi energètic hem realitzat diferents inversions de millora de l’eficiència energètica de l’edifici en il·luminació i climatització . Des del 2015 consumim Energia Verda Certificada provinent d’energia renovables. Realitzem una gestió de residus responsable i intentem reduir el consum d’embalatges comprant a l’engròs. Estem adscrits al Programa d’Acords Voluntaris per la reducció d’emissions de CO2.

Papelmatic realitza selecció de proveïdors de matèria primera de cel·lulosa sota criteris de Gestió ambiental responsable de manera que el 100% està certificada amb Ecolabel o PEFC i es prioritzen les fàbriques locals (Estat espanyol).

Efebé selecciona materials ecològics, naturals o reciclats per incorporar-los a les seves intervencions.

GOFLOW: Project Management. Consultancy & Training
Consultoría de Estrategia de Operaciones
www.goflow.eu
Marisa Andrea Lostumbo
686504348
Gestió econòmica transparent i no fraudulenta: Seguimos el Código de Ética y Conducta profesional del PMI®. Específicamente nos comprometemos a negociar en buena fe. No nos involucramos en comportamientos ilegales. No ejercemos poder de nuestra posición en influenciar decisiones o acciones sobre otros en nuestro beneficio personal a sus expensas. Respetamos los derechos de propiedad de los otros. Nuestra gestión económica interna se basa en criterios de Responsabilidad Social siguiendo una gestión económica sostenible y con una actitud ética. Colaboramos activamente con tres iniciativas sociales: 1. Con el Club @donespolitech de UPCAlumni, que tiene por finalidad promover el desarrollo de la carrera profesional de las mujeres en el entorno politécnico. Participamos ofreciendo ayuda en el uso e implantación de procesos y procedimientos de gestión interna de la asociación de forma voluntaria, gestionando relaciones con empresas locales para que participen de forma voluntaria dando formación a mujeres con el fin de aprender a desarrollar habilidades que les permitan desarrollar su carrera profesional, y gestionando empresas locales para que den ayuda en forma de especie para la gestión de las actividades. 2. Colaboramos también con la asociación @Kiva, apadrinando a un sector de su comunidad. Esta asociación promueve el apadrinaje de diferentes sectores sociales para promover proyectos de emprendeduría, tecnología, mano de obra, etc. Desde GoFlow apadrinamos a mujeres en situación de precariedad que estén lanzando proyectos de desarrollo con base tecnológica,nuestra ayuda consiste en colaborar en forma de pequeñas ayudas económicas a sus proyectos. 3. Colaboramos con la Asociación Visibles (@vsbles), La misión de la asociación es hacer visible el talento femenino como elemento fundamental de la diversidad, para promover la incorporación de las mujeres en los órganos de decisión de las organizaciones. Esta es condición indispensable para alcanzar las mejoras necesarias para la sostenibilidad y progreso de las mismas y, por extensión, de la propia sociedad. Para llegar a alcanzar este objetivo, en el que mujeres y hombres compartimos presencia en puestos de toma de decisiones y poder, hay que actuar de manera proactiva, poniendo en marcha estrategias y acciones que aceleren el proceso y el logro a esa deseada equidad. Criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social: Nuestra empresa nace desde sus inicios incorporando valores de RSC integrándolos en la propia estrategia de la Organización. Partimos convencidos que aplicar estos criterios genera un retorno inmensurable no solo a nivel medioambiental, por las medidas de prevención de medio ambiente y reutilización de materiales que podemos aplicar, sino sobretodo que se genera un retorno a nivel social, basando el proyecto en promover la equanimidad, aceptando e integrando las diferentes situaciones de las personas involucradas en el proyecto y respondiendo ante estas diferencias de una manera equanime en la rentabilidad de los ingresos que el proyecto genera y de los costos que se ahorren ante las medidas aplicadas. Por otro lado, la prestación de nuestros servicios se basan en aplicar criterios de sentido común, responsabilidad para con nuestros clientes y proveedores y compromiso con la protección del medio ambiente y las personas. Los profesionales que damos forma a este proyecto somos profesionales certificados PMP®, certificación reconocida a nivel internacional para profesionales del ámbito de la Dirección de Proyectos, la cual está emitida por el Project Management Institute (PMI®), y a la que es requisito imprescindible estar suscrito a su Código de Ética y Conducta Profesional. Este Código de Conducta promueve alcanzar los mejores “estándares” en nuestra vida, no solo la laboral, sino también en nuestro hogar, en nuestro entorno inmediato, y en el servicio de nuestra profesión como Directores de Proyectos. Los profesionales PMP® que no se comporten según los estándares de conducta definidos en el Código de Conducta quedarán sujetos a ser sancionados por el Comité de Conducta Ética del PMI®. Los estándares son Responsabilidad, Respeto, Justicia y Honestidad. Trabajamos en un espacio de co-working donde esteremos encantados de compartir contigo durante la jornada del 11 de Julio.
Asociación Creación de Responsabilidad Social Audiovisual - CREARSA
Servicios de asistencia audiovisual para la creación, producción, difusión y transferencia de contenidos y acciones de Responsabilidad Social Audiovisual – RSA.
www.crearsa.com
Osvaldo Riccardi
677814148
Somos una asociación sin ánimo de lucro al servicio de las empresas, entidades e iniciativas que quieran promover y difundir sus acciones de RSE. Creemos en la Responsabilidad Social Audiovisual como un medio práctico para adquirir y comunicar el compromiso social, cultural y medioambiental que nos mueve. Nuestros valores siempre son el argumento y los protagonistas de nuestros proyectos: solidaridad, cooperación, derechos humanos, diversidad, I + D, sostenibilidad, educación, arte, salud, innovación, ecología y economía social.
TARPUNA
Cooperativa social
www.tarpunacoop.org
Carolina Domínguez
659929652
Transformem espais en desús en finques agrícoles professionals per donar oportunitats de formació, aprenentatge o lloc de treball a persones en situacions socials vulnerables.
Taranna Viatges amb sentit
Agencia de viatges
www.taranna.com
Felisa Palacio
934448313
Gala Solidaria realizada durante 21 años consecutivos. Comenzó siendo un encuentro viajero con fines solidarios, y ahora se trata de un evento con repercusión en todos los grupos de interés, más de 1200 asistentes, y mas de 50 personas voluntarias. Recudaciones destinadas con fines solidarios y medioambientales. Acreditaciones a ONG y entidades sin animo de lucro, así como la incorporacion del premio PROVEEDOR RESPONSABLE en el 2013. Valorando las buenas prácticas de nuestra cadena de suministro. Incorporación de calculadora de CO2 en su web para que los viajeros o cualquier persona que lo desee pueda calcular las emisiones de sus vuelos.
Fundació IReS
www.fundacioires.org
Beatriz de Vicente
606165628
ACCIÓ: Una rosa per una causa - St. Jordi 2014 - OBJECTIU: Sensibilitzar a entitats i ciutadania sobre els col·lectius en risc d’exclusió social i aconseguir que persones i empreses s’uneixin a la causa. Recaptar fons pel Projecte Aferra’t de la Fundació, un programa de lluita contra la pobresa i l’exclusió social. QUÈ VAM FER: - Les empreses van poder comprar roses solidàries per als seus treballadors. - Empreses i entitats de tot tipus van difondre i comprar la rosa virtual solidària. - L’Hotel Majestic va vendre roses solidàries al preu que els ciutadans van decidir pagar. - A través d’un concurs de disseny, els alumnes de la Facultat de Comunicació Blanquerna es van unir a la campanya dissenyat la capsa de la rosa, la rosa virtual, els cartells,... - Usuaris del Programa Aferra’t van participar en el muntatge i en la venta de roses com una eina més que ajuda a aquestes persones en la seva reinserció. QUÈ VAM ACONSEGUIR - Més de 3.000 roses venudes gràcies a la solidaritat de persones i empreses que van donar el seu suport a la causa. - 42 empreses van col·laborar en la campanya de captació. Un 25% més que anys anteriors. - Prop de 11.500.000 de persones van sentir a parlar de les famílies en risc d’exclusió social a través dels diferents canals de comunicació. Vam recaptar 6.500€ que van servir per ajudar a 150 famílies en risc d’exclusió.
Clece
Multiservicios
www.clece.es
Rosa Llamas
933036946
El Compromiso Social en Clece Incorporación de colectivos desfavorecidos como parte esencial de la cultura de nuestra compañía, vertebrada en las personas, a través del impulso y compromiso de la Dirección, la incorporación de equipos especializados en Inserción laboral, el conocimiento de la capilaridad social y la sensibilización a los mandos medios, principales agentes internos en contratación.
CAPRABO S.A.
Distribució
Cristina Madrilley Pastor
932872537

Caprabo és una empresa preocupada per la societat i el medi ambient que l´envolta. Per això any rera any intenta superar-se per contribuir en benefici del seu entorn.

Esmentar que durant aquest any 2015 hem aconseguit amb:

· Ecodisseny: millorar en 28 productes el disseny del seu envàs per afavorir el seu reciclatge, per exemple: reduint el pes de l´envàs, redissenyant el format de venda, fins i tot substituir els materials per obtenir un envàs monomaterial.

· Programa de microdonacions, pioner a Catalunya, que consisteix en donar petites quantitats d´ aliments aptes pel consum però per la venda des de les nostres botiguea a entitats socials properes. Durant el 2015, hem ajudat a l´equivalent de 642 families per a que poguessin alimentar-se durant 1 any.

· Concienciació i sensibilització: promovent el reciclatge a les nostres botigues, podem dir que ens sentim molt orgullosos dels nostres clients perquè gràcies a ells, han evitat que: 31.100Kg de pil.les, 11.700Kg de bombetes i 158.672Kg de roba anessin als abocadors. A més a més amb aquesta acció han aconseguit amb el reciclatge de bombetes i roba no emetre 503tn de CO2 a la atmósfera.

Tots podem col.laborar per millorar el medi ambient, perquè cada acció conta!!

La Calaixera
"Peta estigma!"
www.cetlacalaixera.c at
Martina Cumova
932432041
Centre especial de treball La Calaixera dona feina a 42 persones amb problemes de salut mental a Barcelona. Ofereix servei de missatgeria, distribució de material d'oficina, pintura i venda de productes ecològics a través de la botiga Cal Romesco.
ACEFAT AIE
Gestió integrada d’obres i serveis en vies públiques
www.acefat.com
Susana Pascual
933688622
Aquest any 2016 volem destacar hem iniciat un procés per analitzar la materialitat de l’activitat, tant a nivell econòmic com ambiental i social. El procés inclou tècniques de participació amb els diferents grups d’interès per captar el seu interès per l’activitat d’ACEFAT en clau de sotenibilitat. Els resultats del procés es podran compartir a la memòria de sostenibilitat del 2015-2016.
De Guàrdia
Editorial jurídica i mediambiental
www.deguardia.cat
Anna Almécija
933019563
De Guàrdia Cat és una editorial jurídica i mediambiental. Editem materials jurídics i mediambientals innovadors. Tot el procés de producció és de “km0”. Realitzem bones pràctiques mediambientals a l'oficina en la gestió de residus, el reciclatge i no malbaratament de recursos. Fixem una jornada laboral que ens permeti conciliar feina i vida personal i en fem difusió com un valor afegit de la nostra empresa. Disposem de l'etiqueta Responsable, per informar els nostres clients, col·laboradors i distribuïdors de les nostres pràctiques. Treballem amb ètica i transparència vers tots els operadors. Procurem treballar amb empreses que també facin visible el seu compromís RSC. Equilibrem part de la petjada ecològica de la nostra activitat, col·laborant amb entitats que preserven boscos a zones amenaçades. Col·laborem activament en projectes mediambientals i de protecció a la infància.
Fundació la Roda dAccions Culturals i del Lleure
Acció cultural i social
www.fundaciolaroda.c at
Anna Corbella i Albero
934147201
La fundació s'ha incorporat al programa d'Acords Voluntaris per reduir les emissions de CO2. Enguany hem obtingut el segell de qualitat que atorga l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya. Hem elaborat un inventari de les nostres emissions de GEH i hem plantejat i implantat mesures per reduir anualment les emissions. Enguany substituirem l'actual sistema d'il·luminació, passant a tecnologia led.
Grup Fundació Ramon Noguera
Serveis socials i laborals per a persones amb discapacitat intel·lectual
www.grupfrn.cat
Elisabet Riera
972237611
Som un grup d’entitats sense ànim de lucre amb la missió de treballar per garantir la qualitat de vida a les persones amb discapacitat intel·lectual. Gestionem el CET Mas Xirgu on es dóna ocupació a més de 100 persones amb discapacitat, i diversos serveis socials i d’acolliment residencial adreçats a persones amb discapacitat intel·lectual, actualment atenem a més de 900 persones de la comarca del Gironès. Aportem als nostres clients un valor afegit social i ambiental: anualment publiquem la memòria de sostenibilitat seguint els criteris del GRI, tenim pla d’igualtat d’oportunitats, som entitat compromesa amb el programa acords voluntaris per la reducció del gasos efecte hivernacle, estem realitzant un projecte d’innovació ambiental cofinançat per la UE dins el programa LIFE, i disposem de la certificació de gestió Ambiental ISO-14001 i de Qualitat ISO-9001.
Universitat Oberta de Catalunya
Educació superior
www.uoc.edu
Bàrbara Morral, Eva Gonzalez Casellas
932532300
Dins del compromís de la UOC amb el desenvolupament sostenible i amb la formació de professionals i ciutadans responsables, els Estudis d’Economia i Empresa estan desenvolupant un Màster Universitari en Responsabilitat Social que permet especialitzar-se en àmbits d’interès com ara la direcció responsable de persones, medi ambient i territori o l’economia social. Alhora, el màster obre oportunitats de recerca en el camp de la responsabilitat social de manera que hi pugui haver transferència de coneixement de la universitat a la societat.
Institut Català d’Oncologia
Centre monogràfic de càncer
www.ico.gencat.cat
Ana Rodríguez Cala
932607217
L’ Institut Català d’Oncologia (ICO), en els seus objectius estratègics planteja promoure la RSC, com un model sanitari orientat a impulsar mesures de sostenibilitat, optimitzar recursos energètics i millorar el clima laboral, posicionant a l’organització en un entorn social e institucional com una empresa responsable (edifici sostenible, gestió transparent i posant a les persones en el centre de l’organització). En aquesta línia i posant en pràctica un dels seus valors, “Pensem com a pacient”, es dissenya el programa “Conviure amb el càncer”, orientat a implementar recursos i accions per tal de millorar la qualitat de vida de pacients i cuidadors durant el procés de la malaltia oncològica. Encoratja la participació d’actors institucionals (administracions sanitàries, ajuntaments, diputacions, escoles, etc.), econòmiques (empreses) i associacions (pacients), per tal d’establir sinergies de col·laboració i captació de fons per poder assegurar el desenvolupament d’iniciatives i poder oferir serveis de suport i benefici social que complementen l’atenció assistencial. “Conviure amb el càncer” s’articula en quatre línies d’acció: Hospital amable, Escola de pacients, Serveis de suport i benestar i Aliances amb la societat. El programa, que està alineat amb la missió de l’ICO, combina l’excel·lència clínica amb l’efectivitat humana, actuant més enllà de la malaltia, sent conscient de l’impacte i la situació de vulnerabilitat que genera el càncer a l’entorn familiar, social i laboral del malalt.
Alazor S.L. (Grisverd)
Fabricació sector metall
www.grisverd.com
Asun Colom
977420385
Grisverd exigeix dues característiques als elements de mobiliari urbà: que tinguin una elevada duració i resistència davant condicions adverses (climatologia i actes vandàlics) i que requereixi un manteniment mínim amb l´ objectiu principal l’estalvi econòmic. En relació als aspectes ambientals, per tal d’aconseguir una millora ambiental real del mobiliari urbà, a Grisverd considerem totes les fases del seu cicle de vida en el disseny, així aconseguim la minimització de la petjada ecològica en benefici de tots. Pel que fa als aspectes socials, el disseny del mobiliari es centra en millorar la qualitat de vida i l´accés a les persones amb mobilitat reduïda. Triiki és un tricicle,de producció local, ecològic, més eficient i de menys consum, que convida l´ usuari a gaudir del paisatge en família, integrador,sense excloure a ningú, sigui quina sigui la seva edat o capacitat (nens, invidents, gent gran, persones de mobilitat reduïda, etc…) El vehicle està pensat per ser conduït per la persona asseguda davant (volant i frens). L’acompanyant, pedala i canvia de marxa, segons el seu propi ritme, sense un excessiu sobreesforç i sense la responsabilitat de la conducció. Adreçat a empreses de lloguer de bicicletes, càmpings, allotjaments rurals i tota mena d’establiments i organitzacions que vulguin oferir un medi de transport diferent, còmode, integrador i totalment ecològic.
SEPRA, SCCL
Servei Aliè de Prevenció de Riscos Laborals (4 especialitats)
www.sepra.cat
Jose Samos
934574145
Entre d’altres, l’últim any hem fet 2 accions destacades(1 interna/1externes) per augmentar els valors de responsabilitat social i econòmica: INTERNES La cooperativa ha culminat el procés de transformació i d’entrada de nous socis- treballadors. Amb aquesta mesura hem aconseguit un sistema de gestió més just, democràtic i de valor al voltant de les persones. EXTERNES Estem participant com a entitat fundadora del grup empresarial GIRcoop; un nou model de servei a les empreses al voltant de risc, i que està generant intercooperació i treball entre les empreses membres i altres externes.
KTRing de la Pepi
Serveis de càtering
Pepi Coll
635184721

El que mes ens importa son les persones i per això procurem treballar sempre amb bon humor, alegria, i professionalitat.

Mirem de conciliar la vida laboral i familiar.

Ens esforcem en ser el màxim de curosos amb el medi ambient fen reciclatge , tenim la meitat del nostre transport 100% elèctric per tal de no contaminar tant acústicament com ambientalment.

Em fet tot el possible per tal de treballar amb llum natural en els obradors, cuina i magatzem. Així millorem la nostre salut, estat d’ànim i reduïm, tan com ens es possible, el nostre consum de energia no renovable.

Unió de Mútues
Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social
www.uniodemutues.es
Antoni Orozco
933630600

ACOSTEM LA RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA ALS NOSTRES GRUPS D'INTERÈS
A Unió de Mútues, única mútua que te acreditat per AENOR el seu sistema de RSC conforme a l’estandard SR10:2011, creiem que no n'hi ha prou amb ser una empresa socialment responsable. Pensem que cal donar a conèixer els èxits assolits en matèria de responsabilitat social corporativa i les activitats realitzades, contribuint així a crear una cultura en aquesta matèria. Per això per a Unió de Mútues una comunicació que faciliti una informació exacta, veraç i transparent és essencial per a la responsabilitat social. La principal eina de comunicació en aquest àmbit és la Memòria de Sostenibilitat. En ella es registren les activitats realitzades en un determinat exercici, des de una triple perspectiva: econòmica, social i ambiental. Des de l’any 2006, Unió de Mútues elabora memòries d'acord amb els criteris del GRI, en el seu màxim nivell d'aplicació A +, sotmetent-les a verificació externa per AENOR com a una forma de verificar la informació reportada.
Podeu consultar les nostres memòries de responsabilitat social a www.uniodemutues.es

Grupo SIFU
Centre Especial de Treball líder en la prestació de Facility Services socialment responsables
www.gruposifu.com
Mar Torrents
662311749
Grupo SIFU és el Centre Especial de Treball líder en Facility Services socialment responsables, mitjançant la integració laboral de persones amb discapacitat. Presents a tot el territori nacional i amb 20 anys d'experiència, comptem amb una plantilla de més de 4.000 professionals, més de 1.000 clients i una àmplia gamma de serveis. Cal destacar que més del 85% de la nostra plantilla té algun tipus de discapacitat, ja sigui física, psíquica, sensorial o mental. A través de l'externalització de serveis i venda de subministraments, contribuïm al creixement de les organitzacions, aportant a més el valor afegit en matèria de Responsabilitat Social Corporativa, mitjançant l'assessorament i compliment integral de la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seva Inclusió Social (que integra l’antiga LISMI).
SCIAS Hospital de Barcelona
Sanitària
http://www.scias.com /
Maria Duch
932542523
SCIAS (Societat Cooperativa d’Instal•lacions Assistencials Sanitàries) és la propietària de l’Hospital de Barcelona. Amb més de 160.000 socis i usuaris, gestiona juntament amb els metges de l’asseguradora Assistència Sanitària el seu hospital. L’any 2014 vam publicar la nostra primera Memòria de Sostenibilitat segons el model GRI4.
Àmbit econòmic: com a cooperativa que som, els comptes són revisats i aprovats anualment per l’Assemblea General a la qual, mitjançant les Assemblees Preparatòries, tenen accés tots els socis. A l’Assemblea també es decideixen les línies generals d’actuació.
Àmbit ambiental: Hem establert un programa de revisió periòdica del consum energètic i una sèrie de mesures que han fet possible el manteniment de la despesa malgrat els increments de tarifes dels últims 10 anys. L’Hospital de Barcelona compleix estrictament totes les normatives referents al tractament de residus bioperillosos. A part d’aquests, actualment classifica i recicla 13 fraccions més.
Àmbit social: Comptem entre els nostres proveïdors amb 11 CET’s que ens proveeixen diversos productes i serveis. Realitzem donacions anuals a diversos programes i entitats i col•laborem amb la Fundación Integra en la inserció laboral de persones amb discapacitats.
Àmbit laboral: a SCIAS hi treballen l’equivalent a 821 persones a temps complet. Comptem amb 811 socis de treball que tenen veu i vot a l’Assemblea General. Treballem en la conciliació de la vida laboral i la familiar amb la implementació de mesures diverses i disposem d’una sèrie de beneficis socials per als nostres treballadors. L’any 2015 vam assolir una mitjana de 7,5 hores de formació per any i soci de treball.
Podeu ampliar tota aquesta informació a www.scias.com.
Recursos per a l'empresa que vol incorporar o millorar la seva RS
Associació +Responsables
Difusio RSE
Elena López
93 412 40 49
La raó de ser de l’Associació +Responsables és la sensibilització i educació en valors per a la promoció de pràctiques responsables en les empreses i organitzacions. Promou l’Etiqueta Responsable, amb l’objectiu de visibilitzar als productes i/o serveis que es distingeixen per pràctiques empresarials responsables. Es: - Eina per al foment del consum responsable. - Distintiu gratuït per a les empreses sòcies. - Ofereix informació dels compromisos de les empreses i organitzacions en el marc de la Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya
Global Reporting Initiative
www.globalreporting. org/home/languagebar /spanishpage.htm
Enrique Torres
+31 (0)20 531 00 00
GRI es una organización cuyo fin es impulsar la elaboración de memorias de sostenibilidad en todo tipo de organizaciones. GRI ofrece un completo Marco para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad, cuyo uso está muy extendido en todo el mundo. * El Marco, que incluye la Guía para la elaboración de Memorias, establece los principios e indicadores que las organizaciones pueden utilizar para medir y dar a conocer su desempeño económico, ambiental y social. * Estas Guías se encuentran a disposición del público de forma gratuita. * Programas de Formación Certificados por GRI realizados por “training partners” locales.
RED ESPAÑOLA DEL PACTO MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS
www.pactomundial.org /
Cristina Sánchez Garcia
91 745 24 14
El Pacto Mundial de las Naciones Unidas promueve: - Incorporar 10 Principios básicos en materia de Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción, en la estrategia y las operaciones diarias de las empresas. - Por su número de participantes, es la mayor iniciativa de Responsabilidad Social Empresarial en el mundo. - El Pacto Mundial de las Naciones Unidas (denominado Global Compact en inglés) es de carácter internacional y voluntaria.
RED RETOS
WWW.REDRETOS.ES
info@redretos.es
.
Retos és una xarxa de territoris socialment responsables de tot l’Estat espanyol. Va néixer fruit dels treballs fets en el marc del programa EQual. En formen part una trentena d’ens locals, entre ajuntaments, províncies i consorcis, a més de diverses entitats observadores. Actualment estan en funcionament els grups de treball de Comunicació, Bones Pràctiques i Economia Social. S’edita un butlletí mensual http://redretos.es/documentacion/ Base de Dades de Bones Pràctiques http://redretos.es/buenas-practicas-en-rst/
Barcelona Activa
Administració pública
www.bcn.cat/barcelon activa
Hermínia Gil
9320095075
Des de Barcelona Activa oferim diferents recursos per promoure l’RSE: -Formació en RSC -Difusió de bones pràctiques i experiències d’èxit en RSC, en les webs corporatives de Barcelona Activa -Elaboració de material i metodologia d’aplicació per RSC en entitats i empreses -Participació en events d’RSC
Acciónatura
Compensa Natura
www.compensanatura.o rg
Stefan Esser
93 237 38 02
Et proposem compensar a la natura per l’ocupació del sòl de la teva empresa o organització, salvaguardant per a les generacions presents i futures una superfície natural, com a mínim de les mateixes dimensions que el sòl ocupat i segellat per les teves oficines, botigues, fàbriques i magatzems. Estaras participant en una iniciativa molt innovadora, econòmica, i d’impacte positiu directe sobre la biodiversitat. CompensaNatura és una eina d’ACCIÓ i RESPONSABILITAT davant un dels nostres impactes mès bàsics sobre la natura – l’ocupació del sòl – i davant una URGÈNCIA PLANETÀRIA – la preservació de tresors de biodiversitat, per a les generacions presents i futures. La iniciativa s’inspira en la revisió del Sistema Europeu de Gestió i Auditoria Mediambiental (EMAS), que va incorporar, al gener de 2010, un indicador bàsic obligatori d’impacte sobre la biodiversitat: l’"ocupació del sòl", expressada en "metres quadrats de superfície segellada". Al contrari que en el cas de les compensacions d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, que tenen un caràcter anual, la compensació a CompensaNatura és ÚNICA, mentre no es varii la superfície ocupada. Amb la participació es genera el corresponent Certificat de Compensació numerat. Comptem amb la col.laboració de Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, i a nivell internacional treballem en aliança amb la ONG World Land Trust (Regne Unit). Entra a www.compensanatura.org , i equilibra part de la petjada ecològica de la teva activitat, implicant-se en aquest esforç col.lectiu.
Direcció de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM)
Montse Cusachs
937 58 21 31
Direcció de Promoció Econòmica de Mataró (antic IMPEM) és pioner en matèria de Responsabilitat Social a l'administració pública local en el territori català i ho afirmem sense titubejar perquè apostem per la RS des de l'any 2004 i des d’aleshores que estem amb aquest tema, sense presses però sense pausa. Comencem amb accions més enllà de la nostra entitat orientades cap a les micro-empreses i les pime: sensibilització, acompanyament per a implementar accions de RS a través de coaching extern especialitzat i la difusió de totes les activitats que portem a terme amb la finalitat pedagògica a més de col•laborar amb informació pel criteri de consum responsable. Aviat varem veure que no es tractava de demanar a l'empresa que fos responsable sinó que havíem que donar exemple també, varem constituït la Xarxa de Responsabilitat social de Mataró i formem part, des de l'any 2010, de la Red Retos per treballar conjuntament cap als territoris responsables a nivell nacional
FEDERACIÓ DE CENTRES ESPECIALS DE TREBALL DE CATALUNYA (FECETC)
www.fecetc.org
Oriol Ballester
933134895
La FECETC practica i fomenta la col·laborar en projectes que milloraran la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. La Responsabilitat Social per una empresa suposa generar valor afegit, a més pels CET és el seu sentit d’existir: - Acomplint la legislació en matèria d'integració laboral. - Millorant les seves relacions amb la comunitat, amb la seva cadena de clients i proveïdors. - Millorant la productivitat dels seus recursos humans afavorint el sentit de pertinença i motivació. - Incrementant el reconeixement social, prestigi i reputació de la seva marca. Les empreses, pel seu desenvolupament, s'impliquen en pràctiques de RSC com estratègia competitiva i de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental, millorant la competitivitat i els resultats. Destaquem la combinació d’interès econòmic i cohesió social del nostre model d’empresa CET com eina fonamental per a la integració sòcio-laboral de persones amb discapacitat.
DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Administració Pública
www.rscat.gencat.cat
Eva Rovira
935538167
El Departament d’Empresa i Ocupació ofereix recursos, metodologies i experiència en la implantació de programes de foment de la Responsabilitat social resultants de: Programa RSE.coop destinat a les empreses de l’economia cooperativa ( en col.laboració amb la Confederació de Cooperatives de Catalunya). Programa RSE.pime destinat a les pimes catalanes ( en col•laboració amb el Consell General de Cambres de Catalunya). Transparència a la cadena de proveïment destinat a les grans empreses catalanes i a les seves pimes proveïdores. ( en col•laboració amb el Consell General de Cambres de Catalunya). El Portal RScat de Responsabilitat social a Catalunya impulsat en col•laboració amb els principals agents econòmics i socials en el marc del Consell de Relacions Laborals de Catalunya. Ofereix eines i recursos per a les empreses, les persones i les administracions, un apartat amb les principals notícies en l’àmbit de la Responsabilitat social agenda d’activitats i una Base de Dades d’experiències empresarials en RS
Secretaria Barcelona + Sostenible
Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
http://www.barcelona .cat/bcnsostenible
Patrícia Rovira
93 256 25 93
La Secretaria Barcelona + Sostenible promou el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022, amb la voluntat de dinamitzar una xarxa d’entitats de Barcelona (associacions, empreses, col·legis, fundacions, etc.) compromeses amb la sostenibilitat. Proporcionem assessorament i recursos als membres de la xarxa i donem a conèixer les seves actuacions a través del web (notícies, calendari, anuncis...) i del butlletí mensual Info B+S. El Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat s’estructura en 10 objectius, dels quals el 6è incideix directament en qüestions de responsabilitat social.
AJUNTAMENT DE BARCELONA – Regidoria de Família, Infància, Usos del Temps i Discapacitats
PREMI Barcelona a l’Empresa Innovadora en Conciliació i Temps
www.bcn.cat/usosdelt emps
Carme Carrera
932564601
L’Ajuntament de Barcelona, a través de la Regidoria de Família, Infància, Usos del Temps i Discapacitats, ha impulsat el Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Conciliació i Temps. Aquest premi vol reconèixer, promoure i divulgar la tasca d'aquelles empreses compromeses en millorar la gestió del temps per aconseguir la conciliació entre la vida laboral, familiar i personal. Empreses que treballen implementant mesures d'usos del temps per facilitar que els treballadors i treballadores puguin organitzar-se millor i, al mateix temps, millorar l'organització empresarial. A la II Edició del Premi es poden presentar empreses: - De menys de 10 treballadors - Més de 10 treballadors fins a 50 - A partir de 51 treballadors en endavant Durant el mes d’octubre de 2013 es publicaran les bases de la II Edició del Premi.
AJUNTAMENT DE BARCELONA – Regidoria de Família, Infància, Usos del Temps i Discapacitats
XARXA D’EMPRESES EN NOUS USOS DEL TEMPS (NUST)
www.bcn.cat/usosdelt emps
Carme Carrera
932564601
La Xarxa d’Empreses en NUST està formada per quasi 80 empreses de diferents sectors i mida i es va crear l’any 2006 amb els següents objectius. • Reconèixer i promoure la tasca de les empreses compromeses amb facilitar l'harmonització del temps en la seva organització. • Intercanviar i difondre coneixements i experiències entre empreses en l'àmbit de la gestió del temps i la conciliació, presencial i virtualment. • Fer xarxa amb altres organitzacions públiques, privades i del tercer sector, a nivell local i internacional, per generar sinergies i avançar conjuntament.
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
Dolors Ferré
667585404
Som l’entitat que agrupa a un gran nombre d’empreses cooperatives de treball de tot Catalunya (400 aprox.). Les cooperatives són empreses que funcionen en base a principis i valors i tenen el model de gestió democràtica que les fa exitoses i sostenibles.
BarcelonActua
Xarxa Solidaria de Barcelona i Voluntariat
http://www.barcelona ctua.org
Walter Ponce
665694168
BarcelonActua és un projecte que sorgeix amb una cl ara visió: crear una Barcelona cohesionada socialment, sensible, solidàr ia i implicada en la realitat social que l’envolta. Una Barcelona unida que, a cu rt i mig termini, contribueixi a evitar l’exclusió social de cap de nosaltres frui t de l’actual crisi. Som una xarxa social solidaria de més de 10.000 usu aris, on cadascú troba la millor forma d’ajudar o ser ajudats. Aquests usuari s també col·laboren en diferents activitats solidàries, on tractem d’ajuda r a diferents col·lectius vulnerables de la ciutat.
FUNDACIO VIVER DE BELL-LLOC
Integració laboral de persones amb discapacitat psíquica i transtorn mental sever
www.vivelloc.cat
Montse Vallverdú
938444105

Som una Fundació que treballa per a la integració laboral i social de persones amb discapacitat psíquica i trastorn mental del Vallès Oriental. Els recursos, serveis i productes que oferim a les empreses són els següents:

· Jardineria i manteniment de zones verdes Manipulats diversos ( tan a les instal·lacions del client com a les nostres)
· Organització jornades d´empresa (team Building, voluntariat corporatiu, lloguer d´espais ..)
· Suministre esmorzars saludables ecològics Externalització serveis ( vigilància, neteja, recepció..)

NOTA: La nostra jornada de Portes Obertes serà el proper 17 de setembre ( 10h. a 17h. )

Vine a les Portes Obertes! Més informació i reserva clicant aquí

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS i FAMÍLIES
Informació a empreses sobre el Voluntariat Corporatiu i la RSC.
www.gencat.cat/bsf - www.voluntariat.org
Eva Ribera
938822214
El Departament de Benestar Social i Família ofereix el recurs del web www.voluntariat.org, on s’ofereix un espai amb informació sobre la Responsabilitat Social Corporativa de les empreses i el Voluntariat Corporatiu (què és, quins són els seus objectius, de quina manera es pot portar a terme...). S’ofereix també acompanyament (presencialment, telefònicament o per mail) a les empreses que s’hi adrecen, en matèria de Voluntariat Corporatiu o per tal d’establir lligams amb les entitats sense afany de lucre i cercar col·laboració entre ells. També s’ha elaborat una publicació electrònica que recull bones pràctiques de voluntariat corporatiu i que es pot consultar en format electrònic a l’espai d’empresa a la web www.voluntariat.org. Es manté contacte periòdic amb totes les empreses assessorades per tal de tenir-les informades de totes les notícies vinculades en voluntariat corporatiu que es generen des del Departament. Amb l’objectiu de crear un directori d’entitats de voluntariat i associacions que busquen aliances col·laboratives amb l’empresa s’ha elaborat un formulari accessible mitjançant voluntariat.org
Obra Social Sant Joan de Déu
Barcelona Mágic Line BML
www.obrasocialsantjo andedeu.com
Càndida Castillo
607750955
La Barcelona Magic Line (www.barcelonamagicline.org) és una caminada solidària a favor de col·lectius vulnerables, que es realitza a Barcelona. S’hi participa per equips que, prèviament, han d’assumir un repte de captació de fons. Es tracta d’una oportunitat per a les empreses per incentivar el treball en equip implicant-se en la millora social. Resum de la primera edició: http://bit.ly/1ifj0XR
INCORPORA
Programa dintermediació laboral
www.incorpora.org
Laura Moreno
934046160
Servei personalitzat d'intermediació entre l'empresa i el futur treballador o treballadora gràcies a una xarxa de més de 600 tècnics d’inserció laboral, que proporcionen assessorament i suport per optimitzar el procés d'incorporació al lloc de treball. Aquest servei es concreta en: Suport previ i seguiment en la contractació. Assessorament sobre diverses menes de contractació: avantatges fiscals i laborals i clàusules socials. Informació i sensibilització dels responsables de Recursos Humans en matèria d'integració laboral en col·lectius vulnerables. Reconeixement de les millors actuacions del sector empresarial en matèria d'integració laboral de col·lectius vulnerables. Construcció de ponts de diàleg i col·laboració amb entitats socials del territori, i també la possibilitat de treball en xarxa en l'àmbit nacional.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Iniciatives responsables en l’àmbit de desenvolupament econòmic, medi ambient i benestar social
www.diba.cat
Gemma Quiñoa
934022222
El Pla Director de la Diputació de Barcelona, estructurat en les línies i eixos estratègics definits, recull el conjunt d’actuacions i iniciatives que des de les diverses Gerències i Direccions de serveis s’ofereixen a la ciutadania, empreses, ens locals, ... i aquelles que internament es desenvolupen a la pròpia organització. Des de l’àmbit del desenvolupament econòmic s’ofereixen recursos dirigits a aconseguir un teixit productiu local responsable, tant a nivell empresarial com en el foment de l’ocupació. Des de l’àmbit social fem referència a l’impuls d’accions que ajuden a la cohesió social i afavoreixen la convivència, integrant els diferents col·lectius. Des de l’àmbit de medi ambient es treballa en el desenvolupament d’actuacions que ajuden a realitzar una gestió local ambientalment sostenible i a preservar els espais naturals i la biodiversitat, lluitant contra el canvi climàtic, la sobreexplotació de recursos i la contaminació, el foment de les energies renovables, l’eficiència energètica, ..., així com a sensibilitzar en relació al medi. S’ha publicat una memòria de sostenibilitat que recull de les dades i actuacions de responsabilitat social més rellevants dutes a terme per la Diputació de Barcelona durant el 2014.
Espacio Con Sentido
Ana
983457568
Presentar a qui estigui interessat el nou espai que vol convertir-se en el escenari de Bcn on desenvolupar les activitats d'empreses i particulars vinculades al món de la RSE. Com resa el nostre cartell de benvinguda, Espacio Con Sentido es: El lugar en el que las ideas con sentido encuentran su espacio El espacio en el que el compromiso de las empresas y las personas encuentra su escenario El escenario en el que construir proyectos e iniciativas en busca de algo más que el retorno económico. Porque todo tiene un SENTIDO y este es su ESPACIO.
Zekogram Innova S.L.
Consultora en Marketing Inclusiu
www.zekogram.com
Lluís García Giralt
688870195
Dissenyem tipografies Braille per a que s'integrin amb els elements de disseny dels productes de consum, a través del seu packaging.
The Social Coin
Software Enterprise per Responsabilitat Social
thesocialcoin.com
Anna Closas Pou
606006827
Hem aconseguit generar 150.000 actes de generositat gràcies a la RSC d' empreses com Cisco, Schneider i Telefonica, Universitats com Berkeley i Nova York i Ciutats com Barcelona.
Ajuntament de Barcelona
Diàleg: Voluntariat corporatiu
bcn.cat/usosdeltemps
Carme Carrera
93 2564601
Xarxa d'Empreses NUST
SHARE EVENTS
Organització esdeveniments
www.sharevents.cat
Román López
676362885
Share Events som una agència d’organització d’esdeveniments de tot tipus per a empreses, organismes i institucions, produïts amb proveïdors de l’economia social i solidària, del tercer sector i d’entitats sense afany de lucre. El nostre valor diferencial està en la cadena de proveïdors, ja que l’objectiu és que el 100% provinguin d’aquests àmbits. Centrem la gestió dels clients en l’assoliment d’objectius, pressupostos adequats, rigor/qualitat professional i una atenció I comunicació molt personalitzada. Apliquem criteris ètics i de transparència en la nostra gestió economicofinancera, complint estrictament les nostres obligacions, fent pressupostos adequats a l’oferta, certificant als clients el destí social dels imports invertits, gestionant l’empresa a través de la banca i d’assegurances ètiques, i realitzant el Balanç Social. Els empleats i col·laboradors tenen la màxima flexibilitat en horaris i en el lloc des d’on treballen. Creiem que sostenibilitat ambiental és sinònim de compartir, i per això treballem en un espai de cotreball on compartim espais, energia, climatització, tecnologia…, i apliquem criteris de reciclatge i d’aprofitament d’aigua amb altres empreses. Els desplaçaments al lloc de treball i per fer gestió comercial els realitzem en transport públic. Planifiquem esdeveniments amb la mínima generació de residus i el reciclatge dels mateixos, i si podem, estalviem producció específica per a l’esdeveniment utilitzant alternatives amb la mateixa funció. En esdeveniments periòdics dissenyem materials reutilitzables en diferents edicions. Treballem per incorporar la compensació de CO2 en les propostes als clients.
Oficina Catalana del Canvi Climàtic, Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
Administració pública
www.gencat.cat/canvi climatic
Salvador Samitier i Martí
934445053

L'Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) és l'òrgan tècnic del Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria de canvi climàtic. Entre els recursos que ofereix a les empreses destaquen els següents:
1) Programa d’Acords Voluntaris. S’impulsa i es dóna suport a l’establiment d’acords voluntaris amb organitzacions, entitats i col·lectius de Catalunya per a la reducció de les seves emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. A través d’aquest Programa, totes les empreses, institucions, administracions públiques, associacions i fundacions que s’adhereixen es comprometen voluntàriament a fer el seguiment de les seves emissions i establir mesures que contribueixen a la seva reducció, més enllà del que obliga la normativa.
2) Programa voluntari de compensació d’emissions. L’objectiu és impulsar projectes de reducció d’emissions a Catalunya, per part d’entitats socials que generin crèdits que siguin comprats per tercers per compensar les seves emissions que no han pogut reduir.
3) Eina per al càlcul de les emissions de CO2 associades a un POUM. L’objectiu és donar suport las redactors d’aquests plans en els processos d’avaluació ambiental a les propostes dels plans d’ordenació urbanística municipal.
4) Guia de càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) i Calculadora d’emissions GEH. Cada any s’actualitza la Guia i la Calculadora que permeten estimar les emissions derivades del consum energètic i del transport, les fugitives de gasos fluorats, i les derivades de la gestió dels residus municipals i del consum d’aigua de qualsevol organització.

Fundación Privada Xavier
Cátedra en Turismo Responsable y Hospitalidad
www.htsi.url.edu
Daniela Freund
932522890
La Cátedra de Turismo Responsable y Hospitalidad lidera el proyecto "Alas para el autismo" que es un proyecto que nace en el 2016 con el objetivo de mejorar la accesibilidad a los colectivos afectados con autismo mediante la transferencia, difusión, formación e investigación en el sector turístico. Tal como declara la ONU, el ocio es un derecho de las personas con discapacidad. Según las Asociaciones de familias afectadas, la mayor parte de familias con niños con autismo evitan la experiencia de viajar por ser negativa y generar un elevado estrés, causando situación de reducción de las posibilidades de ocio y limitación de la autonomía del individuo. La Cátedra pretende rellenar el gap existente en accesibilidad no física dando soluciones a los retos de la sociedad y a las personas, trabajando conjuntamente con las empresas, la administración y las asociaciones para buscar soluciones, co-creando servicios turísticos innovadores en el ámbito social. Enlace al vídeo del proyecto: http://tsi.url.edu/es/videos/actividad_institucional-6
Fundació Banc de Recursos
Entitat Social amb Serveis de RSE
www.bancderecursos.o rg
Rosaura Serentill
932177154
Aquest any ja fa 20 anys que Banc de Recursos treballa perquè cap recurs no quedi sense aprofitar. (www.bancderecursos.org)
Som una entitat social i mediambiental. Reutilitzem els recursos materials que ens donen les empreses i institucions mitjançant el servei del Pont Solidari (www.pontsolidari.org), derivant-los a entitats socials de Catalunya que els necessiten,  i també lluitem contra el malbaratament alimentari, a través del servei del Pont Alimentari (www.pontalimentari.org), connectant donants i receptors de casa nostra, per tal de redistribuir el menjar fresc i cuinat que no s´aprofita. Però el més important, és que som una entitat de voluntariat social. Som més de 50 voluntaris que treballem vers la solidaritat i reutilització.
La nostra tasca aporta 3 importants impactes: Social, mediambiental i econòmic, on tant donants com receptors hi surten beneficiats.
Volem ser un aliat estratègic en la gestió responsable dels seus actius empresarials. Oferim serveis alternatius que aporten valor social i mediambiental. Cap recurs sense aprofitar!

Tornar a dalt ↑

7ª SETMANA DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL A CATALUNYA
Del 19 al 22 d'octubre de 2016

setmanarse@ingenieriasocial.es

Ingenieria Social, SAL | Cif: A-64.842.800 | c/ Valencia 227, 2º 1ª 08007 Barcelona | www.ingenieriasocial.es | info@ingenieriasocial.es | tel. 93.412.70.79 | Nota legal
Copyright @ 7ª Setmana RSE | desenvolupat per www.ingenieriasocial.es